logo
A powerful architecture & Construction theme. Construct your website in the perfect Ratio.
Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula

2014

presstoexit / 2014

press to exit project space supports the protests against the law of increased taxes

Announcement | press to exit project space | support to the protesters against the new governmental law of increased taxes.

press to exit project space’s team writes in order to express concern about the recent government plan to increase taxes of contract workers and casual employees.

The intention of the government to introduce fees for paying taxes from January 1, 2015, which will be increased from 10 to 35 per cent, will lead to greater poverty and unemployment. In addition, the exclusion of state officials and politicians from this obligation, without any logical explanation, shows that the way in which government adopts and implements legal decisions is undemocratic and exclusive, done in the absence of dialogue with the people that are most affected by it.

We agree that those policies and government practices deny human rights not only for directly affected groups (freelancers and honorarium workers), but to all other indirect stakeholders – employees in regular employment, university professors and other academics, students, etc. They also increase the wealth of the richest and consequently strengthen their positions of power and privilege.

Therefore, press to exit project space’s team declares their participation, giving support to the protesters in their fight for human rights, social justice and equality.

СÈ ШТО РАБОТИ / Everything Matters Prototypes

Проектна активност | Уметници: Христина Иваноска и Јане Чаловски | СÈ ШТО РАБОТИ / Everything Matters Prototype| мај – ноември 2014

“Сѐ што работи” e проект на уметниците Христина Иваноска и Јане Чаловски кој го третира концептот за производство на прототипи на предмети кои функцираат како уметнички објекти. Намерата на проектот е да развие серија на прототипи или помали едиции на производи во соработка со занаети во изумирање, или во соработка со мали фирми чие производство е насочено кон реализирање на производи во еден конкретен медиум.

Проектот ја потенцира важноста на уметникот во креирање на било каква содржина или производ на пазарот на трудот. Оттука, тој се осврнува на проблемот со новите производствени системи, продукт на новонастанатиот транзициски систем, кои не ја препознаваат важноста на уметникот во процесот „од идеја до реализација“ сметајќи го за излишен и економски неодржлив, сведувајќи го производството на репродукција, а не на креација. И додека во големите производствени линии, во времето на социјализмот, уметникот беше дел од креативниот тим кој размислува за аплицирање на уметничкото и естетското во масовното производство, таа суштинска алка во производството исчезнува со распадот на еден економски систем во наметнатата потреба да се замени со друг. Истовремено, иако артизанот, како нова категорија на македонскиот пазар, се појави и се развива во изминатите дваесетина години, уметниците кои создаваат во полето на современата уметност скоро и да немаат никаков допринос во оваа гранка од културниот и социо-економскиот сегмент од општеството.

УМЕТНОСТА НА НЕУСПЕХОТ: афективни странци

Надворешни активности | Христина Иваноска, Јане Чаловски, Неда Фирфова | Уметноста на неуспехот: афективни странци | куратор: Славчо Димитров| Национална галерија на Македонија – Мала станица | 9 – 20 декември, 2014.

„Уметноста на неуспехот: афективни странци“ претставува групна изложба која ангажира дел од најзначајните македонски современи уметници, а со цел да ги истражат, проблематизираат и преосмислат потенцијалите за продукција на алтернативни и нехегемонски социјални и културни светови. Тргнувајќи од претпоставката дека уметноста претставува праксис преку кој се генерираат алтернативни, ненормативни, очудени и иновативни модели на дистрибуција на сензибилното (Жак Рансијер), односно интервенција и трансформација на доминантните културни модели преку кои се санкционира и регулира перцепцијата, чувствувањето, мислењето и делувањето на/во заедничкиот свет, изложбата стреми кон ангажирање на ваквиот потенцијал на уметноста, а со цел да се понудат трансформирачки и субверзивни организации на заедничкиот, споделен свет.

The Art of Failure: Affective Aliens

External activity | Yane Calovski, Hristina Ivanoska, Neda Firfova | The Art of Failure: Affective Aliens | curated by Slavco Dimitrov| National Gallery of Macedonia – Mala Stanica | 9 – 20 December, 2014.

Yane Calovski, Hristina Ivanoska and Neda Firfova, together with artists Zernovski Velimir, Gjorgje Jovanovik and Nada Prlja participated at the exhibition The Art of Failure: Affective Aliens, curated by Slavco Dimitrov.

The Art of Failure is a group exhibition, engaging several of the most significant Macedonian contemporary artists, with the purpose to explore, problematize and re-think the potentials for production of alternative and non-homogenous social and cultural worlds following the experiences of queer people. The initiative for such an exhibition is established on the presumption that art is a praxis generating alternative, non-normative, estranged and innovative models of distribution of the sensible (Ranciere), in other words intervention and transformation of the dominant cultural models by way of which perception, feeling, thinking and acting of/in the joint world is sanctioned and regulated. The exhibition strives to engage such potentials in art with the purpose to offer transforming and subversive organizations of the joint, shared worlds.

Презентација на Јованка Попова на Универзитетот Гете во Франкфурт

Интернационално претставување | презентација на Јованка Попова (MK) | конференција „Borders of Orders – Grenzziehungen, Konflikte und soziale Ordnung“ | Goethe University Frankfurt | 28 – 29 ноември, 2014

На Гете универзитетот во Франкфурт, во рамки на конференцијата Borders of Orders – Grenzziehungen, Konflikte und soziale Ordnung“, меѓу останатите учесници, своја презентација на тема „Активности меѓу форми на протест и социјално ангажирани уметнички практики“ имаше и Јованка Попова. Повеќе информации за случувањето можете да најдете на следниов линк:

 

http://www.normativeorders.net/en/events/young-researchers-conferences

Jovanka Popova’s presentation at Goethe University Frankfurt

External activity | Jovanka Popova’s presentation at the conference Borders of Orders – Grenzziehungen, Konflikte und soziale Ordnung | Goethe University Frankfurt | 28 – 29 November, 2014.

Processes of production, reproduction and the questioning of social orders are often connected to conflicts about and the contestation of borders. Borders are set by demarcating an outside or other from an inside, where order is established. Various orders, on the other hand, are challenged in conflicts, by shifting, perforating or deconstructing their borders, which may separate friend from enemy, law and crime, public and individual interests.

Recent developments and shifts may be seen as an inspiration to explore the interplay between borders and orders theoretically and empirically at this conference. In order to shed light on this connection on different levels and in its different manifestations, this conference draws on a very broad understanding of borders as well as social order. The topos of the border is discussed with regard to its implications for the production of and conflicts about social orders from an interdisciplinary perspective. 

How to make a festival with 100 and 1milion Euros – performance/game conceived by Ivana Vaseva and Biljana Tanurovska-Kjulavkovski

External activities| Ivana Vaseva and Biljana Tanurovska-Kjulavkovski| How to make a festival with 100 and 1milion Euros – performance/game| Youth Cultural Centre, Skopje| 30 October, 2014
 
The idea of this game emerged from the text The Festival as a “Microphysics of Power” (Foucault) in the Region of the former Yugoslavia by Ivana Vaseva, Elena Veljanovska and Biljana Tanurovska Kjulavkovski, made in the frames of by working group Terms (Skopje) as part of the project Deschooling Classroom in 2012. In this text, the change/ transformation of the notion, the structure, and the meaning of festivals is overviewed as well as the contemporary understanding of it in the context of the independent countries that once were part of a big federation.

„Како да направиш фестивал со 100 евра и со 1 милион евра“ – перформанс/ игра конципирана од Ивана Васева и Биљана Тануровска – Ќулавковски

Надворешни активности| Ивана Васева и Биљана Тануровска – Ќулавковски|„Како да направиш фестивал со 100 евра и со 1 милион евра“ – перформанс/игра| Младински културен центар, Скопје | 30 октомври, 2014
 
Идејата за овој перформанс/ игра потекнува од текстот Фестивалот како „микрофизика на моќта“ (Фуко) во регионот и поранешна Југославија од Ивана Васева, Елена Вељановска и Биљана Тануровска Ќулавсковски, направен во рамките на работната група Термини (Скопје) како дел од проектот “Расшколувано знаење” во 2012. Во овој текст, промената/трансформацијата на поимот, структурата и значењето на фестивалите е дадено низ краток преглед исто како и современото поимање на терминот во контекст на земјите од Бивша Југославија. 

Jovanka Popova’s presentation at XLVII AICA International Congress South Korea

External activity | Jovanka Popova’s presentation XLVII AICA International Congress South Korea „Art Ctiticism in a Labyrinth”| National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul | 8 – 16 October, 2014

 

What is the role of art criticism in a global environment? What new approaches can we suggest? And what methodologies do we need to develop, to deal with the diversities of expression and the complexities of the contemporary art world?

 We believe it is necessary to look again at crucial issues, such as the relationship between the art critic and curator, the art market and art institutions, the audience and the artist, and art and society. All these factors are interdependent and have totally transformed the conditions for making and exhibiting art, and for communicating it to a public. Art criticism’s crisis of identity and difficulty with value judgment affects the way that we have come to think about its role and function. We need to review some of the artistic, economic, social and technological factors that have contributed to this condition.

Презентација на Јованка Попова на XLVII Интернационален конгрес на AICA, Јужна Кореја

Надворешни активности | презентација на Јованка Попова (MK) | XLVII Интернационален конгрес на AICA, Јужна Кореја National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul816 октомври, 2014

На овогодинешниот XLVII интернационален конгрес во организација на Меѓународното здружение на ликовни критичари AICA International, во Јужна Кореа, учество со своја презентација ќе има  Јованка Попова. Конгресот со заедничка тема под наслов Art Criticism in a Labyrinth се одржува во периодот од 8-16 октомври, во National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul  и Ramada Plaza Suwon.

Темата на конгресот ги поставува прашањата за улогата на уметничката критика во глобалното опкружување, новите пристапи кои можеме да ги предложиме и методологиите кои ни се потребни за да се справиме со различностите на изразот и комплексноста на современата уметност во светот и неопходноста од преиспитување на клучните прашања, како на пример, врската помеѓу критичарот и кураторот, пазарот на уметнички дела и уметничките институции, публиката и уметникот, уметноста и општеството.

Spinning on an Axis / Yane Calovski’s exhibition

Spinning on an Axis – exhibition curated by Basak Senova & Stephane Ackermann with works by Yane Calovski & Benji Boyadgian, opened at Thursday, October 2, 2014–Saturday, November 22, 2014.

The exhibition takes place in the context of curated by vienna: The Century of the Bed. The renowned architectural historian and theorist Beatriz Colomina has created the theoretical concept for the sixth edition of curated by_vienna. The project is organized by departure, the creative unit of the Vienna Business Agency, in cooperation with 20 selected Viennese contemporary art galleries. www.curatedby.at – http://www.curatedby.at

Exhibition “Chapel (we are all in this alone)” by Hristina Ivanoska and Yane Calovski

The exhibition Chapel (we are all in this alone), presenting works by two Macedonian artists Hristina Ivanoska and Yane Calovski will be open at Friday, September 5th, 7 p.m. The exhibition communicates the idea of belief as contemporary socio-political anomaly.

For the exhibition space 45 cbm of the Staatliche Kunsthalle Baden-Baden the artists developed a new collaborative work – a wall drawing that restages the architecture of “St. Gjorgji“, a 12th century church in the village of Kurbinovo. Macedonia, executed in proportion 1:10. The installation also incorporates individual text-based drawings and objects. The works reflect the confrontation with ones political, social and spiritual self and are inspired by the writings of Simone Weil, Luce Irigaray and Paul Thek.

Welcoming speech: Johan Holten, Introduction: Ksenija Čočkova (curator of the exhibition).

The exhibition is also part of the project “A Balcony to Balkans”. We cordially invite you to visit the festival of emerging arts from the Balkan region, taking place from 19th till 21st of September, around the Marktplatz in Baden-Baden. The artists Ivanoska and Calovski will also present an installation in the Stiftskirche Liebfrauen.

Изложба „Капела (ние сите сме сами во ова)“ / Христина Иваноска и Јане Чаловски

Во истакната институција за современа уметност Кунстхале Баден-Баден на 5-ти септември се отвори изложбата „Капела (ние сите сме сами во ова)“ на уметниците Христина Иваноска и Јане Чаловски. Изложбата е преставена во галеријата „45 cbm“ посветена на нови современи и експериментални проекти. Изложбата ќе биде отворена до 17-ти октомври 2014.

Оваа најнова соработка на Иваноска и Чаловски, кои заедно создаваат од 2000 година, ја тематизира претставата за вербата како современа социо-политичка аномалија. Во галеријата „45 cbm“ е пресликана минималистичка форма на фрескописот во црквата од XII век „Свети Ѓорѓи“ од Курбиново во сразмер 1:3. Во ѕидниот цртеж се инкорпорирани поединечни дела на двајцата автори во форма на текст-базирани цртежи, конструкции, и објекти. Делата на авторите ги рефлектираат конфронтациите со своето сопствено политичко, социјално и духовно себство. Цртежите на Иваноска се инспирирани од списите на Симон Веил која e француски филозоф од еврејско потекло, христијански мистик и политичка активистка, и Лис Иригаре, француска феминистка, филозоф и културен теоретичар од белгијско потекло. Цртежите и објектите на Чаловски се однесуваат на поетиката во размислувањата и преписките на американскиот уметник Пол Тек како и на ликовниот јазик добиен преку физичко отстранување на сликите од иконите.

You made me so sad. Now, that doesn’t have anything to do with you. – group exhibition curated by Ivana Vaseva

External activities | curator Ivana Vaseva, artists Hristina Ivanoska, Yane Calovski | You made me so sad. Now, that doesn’t have anything to do with you., exhibition | CAC Mobile/ montage Gallery, Skopje | 05-13 June 2014
 
You made me so sad. Now, that doesn’t have anything to do with you. is a group show, curated by Ivana Vaseva, which exposes individual intimacies i.e. it presents mini- installations that refer to contexts, situations, chance occurrences and affective reactions that triggered specific psycho-emotional impression among participants. The display of these intimacies or the public presentation contains potentiality towards reflecting and reconsidering the conditions and view-points of others thus offering an opportunity for the visitor to “expose the self to himself/herself”. 

00-Anidjar

Предавање на проф. Гил Аниџар – “Раса, нација, религија”

Почитувани,

Чест ни е да Ве известиме дека проф. Гил Аниџар (Gil Anidjar) ќе одржи предавање со наслов “Раса, нација, религија”. На предавањето ќе претходи промотивен говор на проф. Софија Грандаковска за делото на Аниџар. Настанот ќе се одржи во петок (9 мај, 2014 год.), со почеток во 19.00 часот во просторот на клубот ГЕМ (Клуб на Граѓани за европска Македонија) во Скопје и е дел од третото по ред издание на симпозиумот Кураторски размени 3: Курирање општество и продукција на моќ. Куратор на програмата на симпозиумот е Јане Чаловски.

00-Sofija Grandakovska

Предавање на проф. Софија Грандаковска – „Чии граѓани беа Евреите депортирани од Македонија?“

Почитувани,

Чест ни е да Ве известиме дека проф. Софија Грандаковска ќе одржи предавање со наслов Чии граѓани беа Евреите депортирани од Македонија?

Предавањето ќе се одржи во четврток (8 мај, 2014 год.), со почеток во 19.00 часот во просторот на клубот ГЕМ (Клуб на Граѓани за европска Македонија) во Скопје и ќе биде дел од третото по ред издание на симпозиумот Кураторски размени 3: Курирање општество и продукција на моќ. Куратор на програмата на симпозиумот е Јане Чаловски.

00-hi

La Mystérique (патот кон милоста) – изложба на уметницата Христина Иваноска

Почитувани,

со задоволство Ве известуваме дека уметницата Христина Иваноска ја отвора својата најнова самостојна изложба насловена La Mystérique (патот кон милостa). Изложбата ќе се отвори во среда (7 мај, 2014 год.) во 20.00 часот во SIA (Serious Interests Agency) галеријата во Скопје (ул. Ѓорѓи Пешков бр. 6, први кат), и ќе биде дел од третото по ред издание на симпозиумот Кураторски размени 3: Курирање општество и продукција на моќ.

Curating Exchange 3: Curating a Society and Production of Power

CURATING EXCHANGE is an annual symposium addressing local and regional need for an insightful and qualitative exchange of experience and knowledge in theoretical and artistic research, curatorial practice and education.

CURATING EXCHANGE 3: CURATING A SOCIETY AND PRODUCTION OF POWER is set to reflect on the question of how theologically, politically and economically driven discourse curates socially critical concepts today, or rather, and how the discourse of the state, theology and politics intersect in current cultural context. The program includes lectures by Prof. Gil Anidjar and Prof. Sofija Grandakovska, as well as a exhibition by artist Hristina Ivanoska and a discussion between the artist and cultural researcher Iskra Geshoska . Curator of the program is Yane Calovski.

Кураторски размени 3: Курирање општество и продукција на моќ

On Tuesday, May 6, 2014 2:20 PM, press to exit project space (presstoexit@on.net.mk) wrote:

КУРАТОРСКИ РАЗМЕНИ 3:
КУРИРАЊЕ ОПШТЕСТВО И ПРОДУКЦИЈА НА МОЌ
 7-9 мај, 2014, Скопје

„Always Ready“ – an exhibition by Neda Firfova, curator: Ivana Vaseva

External activity | Neda Firfova, Ivana Vaseva | Аways Ready | curator: Ivana Vaseva | Youth Cultural Center, Skopje | 24 April – 8 May, 2014. 
 
Instead of taking sides – critiquing the ideological spectacles of communism, for example, or supporting the memory of that spectacle to reinforce egalitarian ideas of collectivity – what interests me in the exhibition Always Ready and in the redesign and reenactment of mass games and their props is the knowledge lost alongside the cultural amnesia after the fall of communism.