logo
A powerful architecture & Construction theme. Construct your website in the perfect Ratio.
Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula

news

presstoexit / news

ANALYSIS of the results of the survey “The effect of COVID-19 on the life and work of artists and cultural workers”

External activities | ANALYSIS of the results of the survey “The effect of COVID-19 on the life and work of artists and cultural workers” conducted by JADRO on the emergency situation regarding the effect of the pandemic on the life and work of artists and cultural workers from the independent cultural scene in the Republic of North Macedonia 
 
Analysis Introduction 
 
In order to collect data and provide insight into the damage suffered by artists and cultural workers on the territory of the Republic of North Macedonia from the period of introduction of measures for preventing the spread of the COVID-19 virus, JADRO Association prepared the survey “The Effect of COVID-19 on the Life and Work of Artists and Cultural Workers”. The survey was adapted from a questionnaire conducted by the Independent Cultural Scene of Serbia (NKSS) on the territory of the Republic of Serbia that was taken by Culture Venture and Toni Attarda (www.cultureventure.org) and adapted in accordance with the Creative Commons License. 

НЕ СМЕЕ ДА СЕ ДОЗВОЛИ ДА ИМА ОТПУШТАЊА НА РАБОТНИЦИ И РАБОТНИЧКИ!

Ние, долупотпишаните синдикати и здруженија на граѓан(к)и, кои се бориме и залагаме за работничките и работниците, за нивните права и за нивен достоинствен живот, НАЈОСТРО се спротивставуваме и ја осудуваме денешната најава на Министерката за финансии, Нина Ангеловска, дека ќе им биде дозволено на фирмите кои користат државна финансиска поддршка за исплата на плати да отпуштат до 15% од нивните вработени. Доколку ова се реализира, тоа ќе значи десетици илјади нови невработени во пресрет на очекуваната економска криза и десетици илјади семејства во сиромаштија! 

АНАЛИЗА на резулататите од анкетата „Ефектот на COVID-19 на животот и работата на уметниците и културните работници“

Надворешни активности| АНАЛИЗА на резулататите од анкетата „Ефектот на COVID-19 на животот и работата на уметниците и културните работници“ спроведена од ЈАДРО за вонредната ситуација која се однесува на ефектот на пандемијата врз животот и работата на уметниците и културните работници од независната културна сцена во Република Северна Македонија 
 
Вовед во анализата 
 
ЈАДРО ја подготви анкетата „Ефектот на COVID-19 на животот и работата на уметниците и културните работници“ со цел да собере податоци и овозможи увид во штетата која ја трпат уметниците и културните рабоници на територијата на Република Северна Македонија од периодот на воведување на мерките за спречување на ширење на вирусот COVID-19. Анкетата беше прилагодена од истражувањето кое го спроведе Независната културна сцена на Србија (НКСС) на територијата на Република Србија, а превземена од Culture Venture и Toni Attarda (www.cultureventure.org) и адаптирана во согласност со Creative Commons лиценцата. 

Ширењето на пукнатината го спречува дупка

Резиденциски престој | Христина Иваноска | Ширењето на пукнатината е спречено од дупката | организирана од Sun and Stars во рамки на европскиот проект Колективен домен на културната меморија (CDCM) | Амстердам, 1-15 март, 2020

Модел за изложба во процес

Во својата книга „Гледајќи темни работи“, Рој Соренсен тврди дека гледаме во мракот, гледаме околу онолку колку што правиме на обична светлина. Просторот на истражување на уметниците Сара ван Ламсвеерде, Луиза Марган и Христина Иваноска се темните простори и оттука светилишта за предмети што се кријат за светлина. Овие ранливи предмети можат лесно да предизвикаат заштитнички чувства, меѓутоа, нивниот страв од светлина не ги исклучува робусните потенцијали.

The spread of a crack is halted by a hole

Artist in Residence | Hristina Ivanoska  | The spread of a crack is halted by a hole organised by Suns and Stars as part of European project Collective Domain of Cultural Memory (CDCM) |  Amsterdam, Netherlands 1 – 15 March, 2020

A model for an exhibition in process

In his book Seeing Dark Things, Roy Sorensen asserts that we see in the dark, we see about as much as we do in plain daylight. The spaces of research entered by Sarah van Lamsweerde, Luiza Margan and Hristina Ivanoska are dark spaces and therefore sanctuaries for objects hiding for light. These vulnerable objects can easily arouse protective feelings, however, their fear of light does not preclude robust potentialities.

The spread of a crack is halted by a hole is part of the artistic processes developed in the social, cultural and physical space of the Oude Kerk by Hristina Ivanoska and Luiza Margan, and of the IWO boekendepot by Sarah van Lamsweerde.

Јане Чаловски: Личен Предмет

Надворешна активност | Личен Предмет | изложба на Јане Чаловски | КохтаХелсинки, Финска |  12. 03 – 10. 05. 2020

Изложбата на Чаловски во Кохта – неговата прва изложба во Финска – содржи избрани цртежи од последните 20 години (прикажани на ѕидни плочи од иверица како дел од неговото дело Closet, 2020 година) и нова верзија на делото по кое е именувана целата изложба. Личен предмет (2017–187) е скулпторска инсталација која опфаќа синтетичка гума, метални куки и козметика која припаѓала на неговата покојна мајка, Билјана Чаловска. Таа била научно и уметнички наклонета, но ги прекинала студиите во 1972 година, посветувајќи се на тоа да стане доверлив соработник на нејзиниот истакнат сопруг, покојниот поет и радио-новинар Тодор Чаловски, и да ги одгледа и да ги школува дома своите две деца. (Нејзините животни избори не биле невообичаени во Југославија во 1970-тите години, иако не биле целосно во склад со социјалистичкиот поредок за жените на работното место.)

Yane Čalovski: Personal Object

External activity |  Personal Object | Yane Calovski’s exhibition  | Kohta, Helsinki, Finland |  12. 03. 2020 –10. 05. 2020 

Čalovski’s exhibition at Kohta – his first in Finland – contains selected drawings from the last 20 years (displayed on wall-mounted plywood panels as part of the work Closet, 2020) and a new version of the work after which the whole venture is named. Personal Object (2017–18) is a sculptural installation comprising synthetic rubber, metal hooks and cosmetics that belonged to his late mother, Biljana Čalovska. She showed scholarly and artistic promise but discontinued her studies in 1972, dedicating herself to becoming the trusted collaborator of her prominent husband, the late poet and radio journalist Todor Čalovski, and to raising and home-schooling their two children. (Her life choices were not uncommon in 1970s Yugoslavia, although they didn‘t quite conform to the socialist norm of women in the workplace.)

Еразмус + Стратешко партнерство – PC4A проект

Меѓународен проект | Еразмус + Стратешко партнерство – PC4A проект | Партнерски организации: Ринова, Проектен простор Прес ту егзит, Артерија, Регионална агенција за развој Сенек Пезинок, Културна индустрија за креативни кластери Пеци, Матарахуб | 2020

Ринова започна ново стратешко партнерство „Еразмус +“ – ПЦ4А – за промовирање на квалитетно и ефективно учење во доменот на креативните и културните индустрии.

P4CA е проект кој промовира заеднички искуства од повеќе организации: Ринова (ОК); Артерија, Полска; Регионална агенција за развој Сенек Пезинок (Словачка); Културна индустрија за креативни кластери Пеци (Унгарија); Матарахуб (Италија); и роектен простор Прес ту Егзит (Северна Македонија).

Новата креативна технологија и работните обрасци ги прават креативните индустрии атрактивни за младите луѓе. Сепак, постојат значајни, постојани бариери. Прашањата кои ги отвора овој проект се: Може ли да се најдат нови решенија за овие непривлечни предизвици? Во време кога Велика Британија се повлекува од ЕУ, P4CA ќе продолжи да дава поглед нанадвор за да се осврне на иновативните модели на школување во различни европски земји. Европскиот парламент ги идентификува Креативните индустрии како клучна улога како двигател на растот, придонесувајќи повеќе од кој било друг сектор во вработувањето на младите и се покажа како најотпорна за време на економската криза по 2008 година.

Erasmus+ Strategic Partnership – PC4A Project

International Project | Erasmus+ Strategic Partnership – PC4A Project | partners organizations: Rinova Ltd, Press to Exit Project Space, ArteriaRegional Development Agency Senek PezinokCultural Industry Creative Cluster Pecs, Materahub | 2020 

Rinova has launched a new Erasmus+ Strategic Partnership – PC4A – to promote quality and effective apprenticeships in the Creative and Cultural Industries (CCIs).

P4CA brings togetheran experienced partnership comprising Rinova Ltd (UK); Arteria, Poland; Regional Development Agency Senek Pezinok (Slovakia); Cultural Industry Creative Cluster Pecs (Hungary); Materahub (Italy); and Press to Exit (North Macedonia).

New creative technology and working patterns make the CCIs attractive to young people. However, there are significant, persistent barriers. Entry routes are often through personal networks or unpaid internships which tend to exclude young people from diverse and disadvantaged backgrounds. The CCIs also comprise an exceptionally large proportion of small and micro-businesses (up to 95% in some countries). Such businesses lack capacity or resources to take on apprenticeships, whilst training institutions often do not understand the career opportunities offered by this new and dynamic sector. Can new solutions be found to these intractable challenges?

Лесна акумулација на капитал

Надворешна активност |  Сè што ни е заедничко, изложба курирана од Јованка Попова и Мира ГаќинаИнсталација и перформанс на Христина Иваноска „Лесна акумулација на капитал“ | Музеј на современата уметност – Скопје |  21. 12. 2019–01. 03. 2020

„Сè што ни е заедничко“ е колективно дело кое се појавува во време на состојба на несигурност во капитализмот и преку анализа на конкретни уметнички дела и практики, цели кон разоткривање на состојбите на прекаријатијатот во општествено-критички произведен дискурс и неговите манифестации. Капитализмот преку неговите авторитарни политики создава свет во кој структурите на моќ непоколебливо се на страна на богатите, угнетувајќи ги животите на обесправените и маргинализираните. Неолибералната култура изобилува со иновации и новини со тенденција да произведува капитал, но културата никогаш не била толку деградирана.

All That We Have in Common

External activity |  All That We Have in Common exhibition curated by Jovanka Popova and Mira Gakjina | Hristina Ivanoska’s performance and installation Easy Accumulation of Capital | Museum of Contemporary Art Skopje21. 12. 2019–01. 03. 2020

“All That We Have in Common” is a collective work, that emerges at times of uncertainty in the capitalist system, and through analysis of specific works of art and practices, aims to strip away the precarious socially/critically constructed discourse and its manifestations. Capitalism, through its authoritarian policies, creates a world in which the structures of power are adamantly on the side of the rich, oppressing the lives of the underprivileged and marginalized. The neoliberal culture is abundant in language of innovations and novelties with tendencies to produce capital, and yet the culture has never been more degraded.

Public lecture: Contemporary design and independent publishing practices as voice from the margins

Lectures and presentations | Arianne Spanier “Contemporary Design and Independent Publishing Practices as a Voice from the Margins”| Cricfestival for critical culture: CRIC 04 | organized by Kontrapunkt and press to exit project space | Chifte Hammam, National Gallery | 22.11. 2019

For the last 20 years Fukt Magazine has been exploring contemporary drawing and over the years has built an extensive archive of hand-drawn artwork, with latest editions critically examining various themes such as sex, text and words in drawing and systems. The talk of Arianne Spanier Contemporary design and independent publishing practices as voice from the margins will focus on the story of the publication, both on a personal level and in the wider picture of mark-making, design and above all the creative process. The past decade has seen a rapid development of independent publishing, especially among the artist community, with art book fairs arising around the globe and many new possibilities in production and distribution. What are the pros and cons to create your own platform and to be an independent publisher in today’s society?

Предавање на Ариане Шпаниер

Предавања и презентации | Ариане Шпаниер – „Современиот дизајн и независните издавачки практики како глас на маргините“ | Крик – фестивал за критичка култура: КРИК 04: Човек без својства – политики на маргините | организирано од Контрапункт и Прес ту егзит | Чифте амам, Национална галерија, 22.11. 2019

Списанието Fukt во изминатите 20 години го истражува современиот цртеж. Низ годините има изградено богата архива на рачно цртани уметнички дела. Во последните изданија критички истражува теми како што се родот, текстот и зборовите во цртежот и системите. Предавањето на Ариане Шпаниер насловено како „Современиот дизајн и независните издавачки практики како глас на маргините“ ќе се фокусира на приказната за издавањето, паралелно на лична перспектива, како и на пошироката слика на создавањто траги, дизајнот и креативниот процес, пред се.

Wayside (A performance yet to happen)

External activity |  Wayside (A performance yet to happen) | Yane Calovski and Hristina Ivanoska’s exhibition  | Tobacco 001 Cultural Center, Ljubljana, Slovenia |  24. 10. 2019–22. 11. 2019

Envisioned as a choreographed installation, the project refers to a number of sources including Hansen’s Open Form theory, the composition ‘Novara’ (1962) by American composer Earle Brown and the recreation of clothing left behind in a sketchbook of Antoinette van Eyck, a young student of tailoring in Maastricht in 1935. Calovski and Ivanoska explored Vevar’s archives, preserved by the MSUM+MG in Ljubljana, focusing on the correlation between practical and conceptual usage of the open form as well as on its notion, within the context of the archives, as a form of performative action. Vevar’s archives thus become a reflection on theatricality as a way of manifesting real life.

Wayside (перформанс кој допрва треба да се случи)

Надворешна активност |  Wayside (перформанс кој допрва треба да се случи) | изложба на Јане Чаловски и Христина Иваноска | Тобачна галерија, Љубљана, Словенија |  24. 10. 2019–22. 11. 2019

Замислена како кореографска инсталација, проектот се однесува на голем број извори вклучувајќи ја и теоријата за Отворена форма на Оскар Хансен, композицијата „Новара“ (1962) од американскиот композитор Ерл Браун и рекреацијата на облеката од скиците за кроење на Антоинет ван Ејк, млада студентка од Мастрихт во 1935 година. Чаловски и Иваноска ги истражуваат архивите на Вевар, зачувани од МСУМ + МГ во Љубљана, фокусирајќи се на корелацијата помеѓу практичната и концептуалната употреба на отворената форма, како и на нејзината идеја, во контекст на архивите, како форма на перформативно дејствување. Така, архивите на Вевар стануваат одраз на театарноста како начин на манифестирање на реалниот живот.

Motel Trogir Project Symposium

Presentation | Jovanka Popova  | Towards a New Heritage Symposium as part of the Motel Trogir project, organized by Loose Associations Beton kino, Dom Mladih/ Split Youth Centre, Croatia | 17-20 October, 2019

The three-day symposium / public gathering which will take place in Split and the surrounding area from 17 to 20 October 2019 is organised by the Loose Associations, platform for contemporary artistic practices, as part of the Collective Domain of Cultural Memory (CDCM) collaborative project. The symposium is organised with the intent of fostering the critical reflection and examination of the last decade of dealing with the topic of protection of modernist architecture from the second half of the 20th century. We intend to consider the processes, protagonists, methods and challenges in this field (of the historicization of modernity and preservation of modernist heritage).

Towards a New Heritage

Presentation | Jovanka Popova  | Towards a New Heritage Symposium as part of the Motel Trogir project, organized by Loose Associations Beton kino, Dom Mladih/ Split Youth Centre, Croatia | 17-20 October, 2019

The three-day symposium / public gathering which will take place in Split and the surrounding area from 17 to 20 October 2019 is organised by the Loose Associations, platform for contemporary artistic practices, as part of the Collective Domain of Cultural Memory (CDCM) collaborative project. The symposium is organised with the intent of fostering the critical reflection and examination of the last decade of dealing with the topic of protection of modernist architecture from the second half of the 20th century. We intend to consider the processes, protagonists, methods and challenges in this field (of the historicization of modernity and preservation of modernist heritage).

Symposium: Towards a New Heritage

Presentation | Jovanka Popova  | Towards a New Heritage Symposium as part of the Motel Trogir project, organized by Loose Associations Beton kino, Dom Mladih/ Split Youth Centre, Croatia | 17-20 October, 2019

The three-day symposium / public gathering which will take place in Split and the surrounding area from 17 to 20 October 2019 is organised by the Loose Associations, platform for contemporary artistic practices, as part of the Collective Domain of Cultural Memory (CDCM) collaborative project. The symposium is organised with the intent of fostering the critical reflection and examination of the last decade of dealing with the topic of protection of modernist architecture from the second half of the 20th century. We intend to consider the processes, protagonists, methods and challenges in this field (of the historicization of modernity and preservation of modernist heritage).

Кон ново наследство

Презентација |  Јованка ПоповаСимпозиум: Кон ново наследство во рамки на проектот на Мотел Трогир организирано од асоцијација Слободни асоцијации | Кино Бетон, Дом на млади, Сплит, Хрватска |  17-20 октомври, 2019

Тридневниот симпозиум  што ќе се одржи во Сплит и околината од 17 до 20 октомври 2019 година е во организација на Слободни асоцијации, платформа за современи уметнички практики, како дел од проектот Колективниот домен на културната меморија (ЦДЦМ). Симпозиумот е организиран со цел да поттикне критичка рефлексија и испитување на последната декада на справување со темата заштита на модернистичката архитектура од втората половина на 20 век. Имаме намера да ги разгледаме процесите, протагонистите, методите и предизвиците на ова поле (на историзацијата на модерноста и зачувувањето на модернистичкото наследство).

Кон ново наследство

Презентација |  Јованка ПоповаСимпозиум: Кон ново наследство во рамки на проектот на Мотел Трогир организирано од асоцијација Слободни асоцијации | Кино Бетон, Дом на млади, Сплит, Хрватска |  17-20 октомври, 2019

Тридневниот симпозиум  што ќе се одржи во Сплит и околината од 17 до 20 октомври 2019 година е во организација на Слободни асоцијации, платформа за современи уметнички практики, како дел од проектот Колективниот домен на културната меморија (ЦДЦМ). Симпозиумот е организиран со цел да поттикне критичка рефлексија и испитување на последната декада на справување со темата заштита на модернистичката архитектура од втората половина на 20 век. Имаме намера да ги разгледаме процесите, протагонистите, методите и предизвиците на ова поле (на историзацијата на модерноста и зачувувањето на модернистичкото наследство).