logo
A powerful architecture & Construction theme. Construct your website in the perfect Ratio.
Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula

Author: admin

presstoexit / Articles posted by admin (Page 5)

The Roles and Responsibilities of Museums in Civil Society

External activities |  Jovanka Popova | CIMAM 2017 Annual Conference “The Roles and Responsibilities of Museums in Civil Society” | organized by CIMAM, National Gallery Singapore, 10-12 November 2017.

Jovanka Popova, curator and program coordinator of press to exit project space, attended CIMAM 2017 Annual Conference “The Roles and Responsibilities of Museums in Civil Society”  at National Gallery Singapore as one of the travel grantees of CIMAM granted by Getty Foundation.

Given the rising sentiments of populist nationalism that we are witnessing around the world, and extending from the focus on the conference in Barcelona (The Museum and Its Responsibilities), the theme of the conference to re-evaluate and re-examine the roles of museums, their public functions and how they respond.

4 ИДЕИ / РЕМИКС

Изложба | 4 Идеи / Ремикс: Иваноска, Жерновски, Јовановиќ, Чаловски | курирана од Јованка Попова Галерија „Акантус“, ул. Орце Николов бр. 99, Скопје, 03.09-21-09. 2017 209.00 ч.

Изложбата „4 Идеи / Ремикс“ опфаќа избор на дела на четворица современи македонски автори: Христина Иваноска, Велимир Жерновски, Ѓорѓе Јовановиќ и Јане Чаловски. Како што насочува и самиот наслов, четири генеологии на концептуално и визуелно обмислување и изразување се ставени во меѓусебен дијалог поставувајќи контекст за делата остварени во рамки на проектот „Everything Matters Prototypes“ во реализација на Проектниот простор Прес ту егзит од Скопје. 

Поранешен град / Летна школа како школа

Надворешни активности | презентација на Јане Чаловски „Поранешен град“ | во рамки на програмата на Летната школа како школа | организирана од Stacion Center for Contemporary Art Prishtina, 11 јули, 2017, 19.00 ч.

Јане Чаловски и Ангелика Степкен (Angelika Stepken) на Летната школа како школа 2017. Место: Боксерски клуб, ул. Марк Исаку, Приштина, Косово

Стацион – Центар за современа уметност, Приштина со задоволство ја најавува презентацијата на Јане Чаловски и Ангелика Степен како дел од Јавната програма на Летната школа како школа за 2017 година.

Презентацијата на Јане Чаловски “Поранешниот град: горење на модернистичкото минато”, почнува со следнава изјава:

Секогаш кога доживуваме загуба на нешто кое е поврзано со нашата колективна историја, било да е тоа документ, зграда или личност, чувствуваме како да сме ја изгубиле основата за сегашноста и иднината. Тоа е вознемирувачко, дезориентирачко и крајно, изнемоштено искуство. Кога изгубеното пак, е важна модернистичка архива на поранешна државна институција (приватизирана од средината на 90-тите години), не сме сигурни каде да го насочиме гневот, разочарувањето, но и нашето разбудено чувство на одговорност со намера нешто да сториме за повторно да го вратиме изгубеното и можноста за критичка дискусија. Презентацијата ќе се фокусира на процесот кој го иницираше „Поранешен град“ (2018),  најновиот истражувачки проект / инсталација за исчезнатата архива на урбаниот план за Скопје, изготвен од Канзо Танге и неговите соработници во 1963/65 година, во соработка со голем број локални и Југословенски архитекти и урбанисти.

Former City / Summer School as School

External activities |   Yane Calovski’s presentation Former City at Summer School as School | organized by Stacion Center for Contemporary Art Prishtina | Boxing Club, 11 July 2017, 19:00 h

Stacion – Center for Contemporary Art Prishtina is pleased to introduce the presentation of Yane Calovski and Angelika Stepken, part of the Public Program of Summer School as School 2017.

Yane Calovski’s presentation ‘Former City: Burning of a Modernist Past’, has a starting point in the following statement:
Every time we experience loss of something associated with our collective history, be that a document, a building or a person, we feel that we’ve also lost our footing both in the present and the future. It is a disconcerting, disorienting and ultimately, debilitating experience. When that which is lost is an important modernist archive of a former state institution (privatized since the mid 90’s) we are not sure where to direct the anger, disappointment but also our reawaken sense of responsibility to do something and regain the ground and the possibility of critical discussion.

Museum of Female Stories

Publication | Hristina Ivanoska is co-author of the project “Museum of Female Stories”, as well as author of cover and co-author of the visual and graphic design of the publication | Publisher: Lokomotiva – Centre for New Initiatives in Arts and Culture, Skopje | May 31, 2017 | Download e-publication available only in Macedonian language: http://lokomotiva.org.mk/museum-of-women-stories-publication/

The publication titled “Museum of Female Stories” is concluding a three-year (2014/2016) art-research project of the co-authors Iskra Geshoska, Hristina Ivanoska, Violeta Kachakova and Biljana Tanurovska-Kjulavkovski, that deals with the historical and contemporary role of the women in the larger socio-political context in Macedonia.

“Museum of Female Stories” came out of the necessity to explore, perceive and (re)affirm the role of the women in the socio-political, public and domestic context through reading of the cultural meanings, symbols, associations, hidden behind the historical facts and documents from the first half of 20-century in the cities of Bitola, Prilep and Krusevo of the Pelagonija Region.

Музeј на женски приказни

Публикација | Христина Иваноска е ко-авторка на прокетот „Музеј на женски приказни“, како и авторка на корица и ко-авторка на ликовно и графичко обликување на истоимената публикација | Издавач: Локомотива – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата, Скопје | 31 мај, 2017 | Превземање на публикацијата: http://lokomotiva.org.mk/museum-of-women-stories-publication/

Публикацијата насловена „Музеј на женски приказни“ го заокружува три-годишниот (2014/2016) уметничко-истражувачки проект на ко-авторките Искра Гешоска, Христина Иваноска, Виолета Качакова и Биљана Тануровска-Ќулавковски, кој се бави со историската и современа улога на жените во поширокиот социо-политички контекст во земјата.

Проектот“ произлезе од идејата да се истражи, согледа и (ре)афирмира улогата на жената во општествено-политичкиот, социјалниот и семејниот контекст преку исчитување на културните значења, симболи, асоцијации, задскриени зад историските факти, од првата половина на 20-тиот век во Битола, Прилеп и Крушево со околијата на Пелагонискиот регион.

Symptoms of Society

External activities |  Hristina Ivanoska and Yane Calovski | exhibition Symptoms of Society, curated by Alenka Gregorič and organized by City Art Museum Ljubljana Guangdong Museum of Art in China, 26 May – 8 July 2017.

“Oskar Hansen’s Museum of Modern Art” the collaborative work of Hristina Ivanoska and Yane Calovski is exhibited at the group exhibition Symptoms of Society, curated by Alenka Gregorič and organized by City Art Museum Ljubljana that was opened on the 26th of May at the Guangdong Museum of Art in China. The exhibition will be on display from 27 May to 8 July 2017. Its focus is on the presentation of art works from various generations, countries and media. During the preparation of the exhibition a larger set of topics developed which address numerous questions of the contemporary society – the city and its urban development, national art histories, “common” art systems and history, territories, etc. 

Симптоми на општеството

Надворешни активности | Христина Иваноска и Јане Чаловски | Изложба “Symptoms of Society”| Курирана од Аленка Грегорич а во организација на Градската галерија од Љубљана | Guangdong Museum of Art во Кина, 27-ми мај – 8-ми јуни 2017.

Христина Иваноска и Јане Чаловски со нивното заедничко дело „Музејот на модерна уметност на Оскар Хансен“ учествуваат на групната изложба “Symptoms of Society” курирана од Аленка Грегорич а во организација на Градската галерија од Љубљана, која се отвори на 26 мај во Guangdong Museum of Art во Кина. Изложбата ќе трае од 27 мај до 8 јули, 2017 година. Во фокусот на изложбата се дела од различни генерации, земји и медиумите. Во текот на подготовката на изложбата се развила поголема група на теми кои се однесуваат на бројни прашања на современото општество како: градот и урбаниот развој, националните ликовни истории, „заедничките“ уметнички системи и историја, територии итн.

Presentations by Hristina Ivanoska at International School NOVA

External activities | Presentations by Hristina Ivanoska International Elementary and Middle School NOVA | Skopje, 23 May, 2017.

On 23rd of May 2017, Hristina Ivanoska held two presentations to students from first to fourth and fifth to eighth grade in the International Elementary and Middle School NOVA in Skopje at the invitation of professors Monica Desoska- Kargova and Ana Josifovska.

Ivanoska spoke about her twenty years of artistic practice presenting a selection of her individual and collaborative, with artist Yane Calovski, projects. The presentations were followed by a session of questions and answers that caused great interest among the students.

Презентации на Христина Иваноска во Интернационалното училиште НОВА

Надворешни активности | Христина Иваноска | презентации во Интернационалното основно училиште НОВА | Скопје, 23-ти мај 2017

На 23 мај 2017 година, Христина Иваноска одржа две презентации на учениците од прво до четврто и од петто до осмо одделение во Интернационалното основно училиште НОВА во Скопје на покана на професорките Моника Десоска-Каргова и Ана Јосифовска. Иваноска зборуваше за својата дваесет годишна ликовна практика презентирајќи избор од своето индивидуално и колаборативно, со уметникот Јане Чаловски, богато уметничко творештво. Презентациите беа проследени со сесија на прашања и одговори каи предизвикаа голем интерес кај учениците.  

Проектен координатен систем

Надворешни активности | Проектен простор Прес ту егзит | Јованка Попова | Coordinate System Project | во организација на Butterbrot Cultural Project, Partizaning | Берлин, 14 – 22 мај, 2017.

Јованка Попова, програмски координатор на Прес ту егзит простор проектот учествуваше со презентација на програмските активности на Проектниот простор Прес ту егзит на LAB програмата во рамки на Coordinate System Project (14-19 мај). Во текот на програмските активности уметници, активисти и урбани истражувачи работеа заеднички со цел заедничко вмрежување и подготовка на идни активности.

Како уметноста преживува во време кога демократијата е уништена? Кои одговори може уметноста да ги понуди кога станува збор за присвојувањето на јавните места од страна на приватни претприемачи и тековните политики? Какви практики е потребно да се развијат? На кои начини уметничките практики излегуваат вон постоечките координати? Кои субверзивни стратегии треба да се спроведат?

Програмата на проектот која вклучува предавања, презентации, трибини и видео проекции, предвидува три тематските сесии со истражувачи, уметници и куратори од земјите од Централна и Источна Европа. Целта на истата е да овозможи претставување и проценка на моменталната состојба на прашања кои се однесуваат на поврзаноста помеѓу уметничка интеракција и урбаните јавни простори.

Coordinate System Project

External activities | press to exit project space | Jovanka Popova | Coordinate System Project | organized by Butterbrot Cultural Project, Partizaning | Berlin, 14 – 22 May, 2017.

Jovanka Popova, program coordinator of press to exit project space participated with the presentation of press to exit project space activities at  the LAB program as part of Coordinate System Project (from May 14-19). During the program artists, activists and urban researches join hands in order to network, gather inspiration and draw up projects.

How does art survive at a time when democracy is being eroded? What answers to the rapid acquisition of public spaces by private entrepreneurs and politics can art offer? Which practices need to be developed? How can artistic practices break existing coordinates? What are the subversive strategies that need to be implemented?

Three themed sessions with researchers, artists and curators from Central and East European countries will take place. They will include lectures, presentations, panel discussions and video screenings. The aim is to create an opportunity to present and assess the current state of affairs with regard to artistic interaction with urban public spaces.

Ова е уметност и уметноста е многу нешта

Предавање на Себастијан Цихочки „Ова е уметност и уметноста е многу нешта“|  6ти Интернационален симпозиум КУРАТОРСКИ РАЗМЕНИ | Простори, функции, фикции и други заеднички именители организиран од Проектен простор Прес ту егзит | 20 мај, 2017Музеј на современата уметност, Скопје, 19.00 ч.

Ве известуваме дека во сабота, 20.05.2017, во Музејот на современата уметност во Скопје со почеток во 19:00 ч. ќе се одржи отворено предавање и дискусија со Себастијан Цихочки водечки куратор во Музејот на модерна уметност во Варшава, Полска насловено Ова е уметност и уметноста е многу нешта”*.

Како што е наведено од кураторот, во 1970-тите години Јиржи Лудвински (
Jirzi Ludwiński), полски уметник, теоретичар и критичар, го најавил доаѓањето на пост-уметничкото време. Тој забележал дека трансформацијата на уметноста е резултат на преземање на сосема нова форма; онаа која критичниот јазик на неговото време не беше во можност да ја критикува. Лудвински тврди дека пост-уметноста има неспорно поголем потенцијал отколку активностите кои се традиционално признаени како уметнички. Тој напишал: „Сите претходни концепции кои се однесуваат на уметноста се откажани, дури и она на авторството. Она што е важно се тензиите креирани преку колективен труд на многу индивидуи што придонесуваат за донесување на систем кој пулсира со живот, како некое гигантско дело на природата. Уметност = реалност“.
Таквите пост-уметнички времиња најавуваат ера во која високиот „коефициент на уметноста” (како феномен кој теоретичарот Стивен Рајт го опишал повикувајќи се на предавањето на Марсел Дишан „Креативен чин”, 1957) е присутен во многу области од животот; кога работата на уметникот не секогаш се материјализира во форма на уметничко дело; кога и самата уметност се создава во размер 1:1, наместо да производува модели за ситуации и нешта.
Како може да се измери коефициентот на уметноста во еден уред кој собира магла и кој ги снабдува со вода жителите на пустината во Чиле? Колку уметноста е присутна во процесот на соработка меѓу турски пчелар и кошница на пчели во текот на производството на психоактивен мед? Прашањето што навистина вреди да се постави е: Постои ли повеќе уметност во или вон ѕидовите на музејот?

Просторни тенденции во (ко)оперативни практики – за начините на де-регулација, индивидуалните капацитети и нивната иднина

Предавање на Лудвиг Китингер, Ана де Алмеида и Фелим Меконигли „Просторни тенденции во (ко)оперативни практики – за начините на де-регулација, индивидуалните капацитети и нивната иднина“|  6ти Интернационален симпозиум КУРАТОРСКИ РАЗМЕНИ | Простори, функции, фикции и други заеднички именители организиран од Проектен простор Прес ту егзит | 13 мај, 2017Социјален центар „Дуња“, Скопје, 20.00 ч.

Ве известуваме дека во сабота, 13.05.2017, во Социјалниот центар „Дуња“ во Скопје со почеток во 20:00 ч. ќе се одржи отворено предавање и дискусија со Лудвиг Китингер, Ана де Алмеида и Фелим Меконигли од уметничкиот колектив <dienstag abend> од Виена, Австрија насловено “Просторни тенденции во (ко)оперативни практики – за начините на де-регулација, индивидуалните капацитети и нивната иднина”.

Предавањето ќе започне со кратко претставување на колективот <dienstag abend>, а потоа ќе се осврне на работата реализирана во Европскиот град на културата Вроцлав 2016, фокусирајќи се на социјалните влијанија на донесување на политички одлуки за делата во јавен простор, а со тоа и на улогата на афективното информање. Исто така, ќе се претстави и партнерската иницијатива со Фондацијата Атанас Петров и тековниот проект во Медицинскиот музејот во Плевен, Бугарија, фокусирајќи се на начините за постоењето на тој простор. 

Меурчиња, пена и мориња

Предавање на Мауро Гил-Фурние „Меурчиња, пена и мориња“  6ти Интернационален симпозиум КУРАТОРСКИ РАЗМЕНИ | Простори, функции, фикции и други заеднички именители организиран од Проектен простор Прес ту егзит | 12 мај, 2017ГЕМ Клуб, Скопје, 19.00 ч.

Ве известуваме дека во петок, 12.05.2017, во ГЕМ Клубот во Скопје со почеток во 19:00 ч. ќе се одржи отворено предавање и дискусија со Мауро Гил-Фурние (Mauro Gil-Fournier), архитект и ко-основач на SIC | VIC студиото од Мадрид, Шпанија.

Презентацијата на Мауро Гил-Фурние се однесува на работата на архитектонското студио SIC | VIC кое се стреми да постави нелинеарна историја на динамики кои во моментов се случуваат во повеќето од градовите на 3 различни нивоа. Како што тој објаснува: „Граѓанскиот сектор  создава меури, како што се појавата и исчезнувањето на граѓанските организации и создавањето мрежи помеѓу нив. Сложени пени и состојби се јавуваат кога меурот од екосистем е создаден. Морињата пак се транзицијата-артикулацијата помеѓу воспоставените модели. Ваквите динамики не се прогресивни или еволутивни на линеарен начин; се случуваат истовремено во градот. Тие формираат систем со силна интеракција и повратни информации помеѓу компонентите на системот. Нелинеарната историја која сакаме да ја имаме тука, со нејзините привлечности и поделби, создава динамики што во конкретниот случај има клучен фактор: нивниот ситуиран карактер. Оттука, преку нашата работа и развој на град ќе се обидеме да објасниме што го прави Мадрид денес прототип на граѓанска иновација и урбана трансформација.“

Фикции и простори во кои живеам и Мали победи

Презентација на Клелија Живковиќ „Мали победи“, Доротеј Нешовски „Фикции и простори во кои живеам“ и средба со Лудвиг Китингер, Ана де Алмеида и Фелим Меконигли од уметничкиот колектив <dienstag abend>, 6ти Интернационален симпозиум КУРАТОРСКИ РАЗМЕНИ | Простори, функции, фикции и други заеднички именители организиран од Проектен простор Прес ту егзит | 10 мај, 2017Социјален центар Дуња, Скопје, 20.00 ч.

Во среда на 10-ти мај, во Социјалниот центар „Дуња“ во Скопје со почеток во 20:00 ч. ќе се одржи отворена средба со Лудвиг Китингер (Ludwig Kittinger), Ана де Алмеида (Ana de Almeida) и Фелим Меконигли (Phelim McConigly) од уметничкиот колектив <dienstag abend> од Виена, Австрија, придружена со презентациите на социјалната дизајнерка од Скопје, Клелија Живковиќ насловена “Мали победи” и мултимедијалниот уметник Доротеј Нешовски со „Фикции и простории во кои живеам“. 

Со овој настан се најавува започнувањето на шестото издание на Интернационалниот симпозиум „Кураторски размени“ на тема: „Простори, функции, фикции и други заеднички именители“, кој вклучува гости од Австрија, Шпанија, Полска и Македонија и ќе трае до 21-ви мај, 2017 година.

„Мали победи“ на Клелија Живковиќ е проект за архивирање на промените во градот Скопје, преку користење на лично искуство како артефакт. Проектот има за цел да го истражува односот на граѓаните кон нивниот град и да ја искористи нивната перспектива како единствен документ кој раскажува приказна за историја која е изменета и одново фабрикувана.

Презентацијата „Фикции и простории во кои живеам“ на Доротеј Нешовски дава увид во истражувачките интереси на уметникот за релацијата „индивидуа-галерија-институција“ и низата потенцијали на исчитување на ефемерното наспроти постојаното, јавното наспроти институционалното, виртуелниот наспроти физичкиот галериски простор при создавање на т.н „невидливи дела“.

Лудвиг Китингер, Ана де Алмеида и Фелим Меконигли пак, на оваа средба, ќе нè запознаат со идеjата за нивната просторно-специфична работилница насловена ”dienstag abend No. 86”, која во текот на три последователни дена, почнувајќи од 11-ти до 13-ти мај со почеток во 12 часот до 16 часот, ќе се одржуваат во Социјалниот центар „Дуња“, како и за начинот на кој заинтересираните учесници ќе бидат инволвирани во нea.

”dienstag abend No. 86“ е работилница која се однесува на ситуации, интервенции и инволвираност. Целта на работилницата е споделување на бројни процеси кои колективот <dienstag abend> ги дефинираат низ различни настани, изложби и изданија. За време на работилницата учесниците се поканети да пронајдат ситуација врз која ќе интервенираат, со намера да предизвикаат нови интервенции и инволвираност а кои се однесуваат на нивната работа.

This is Art and Art is Many Things

Public lecture with Sebastian Cichocki: “This is Art and Art is Many Things” | The 6th International Symposium Curating Exchange | Spaces, Functions, Fictions and Other Commons | organized by press to exit project space | 20 May 2017Museum of Contemporary Art – Skopje, 19:00 – 21:00 h

In the 1970s by Jerzy Ludwiński, a Polish art theoretician and critic, announced the arrival of postartistic times. He observed the transformation of art to be the result of its assumption of a completely new form; one which the critical language of his time was not able to do justice. Ludwiński claimed that post-art had an undeniably greater potential than the activities traditionally recognised as artistic. He wrote: “All previous notions relating to art are cancelled out, even that of authorship. What matters are the tensions created by the collective effort of many individuals that contributes to the making of one system, pulsating with its own life like some gigantic work of nature. Art = reality.” 
Such postartistic times signal an era in which a high “coefficient of art” (as the theorist Stephen Wright has described the phenomenon, referring to Marcel Duchamp’s lecture “The Creative Act”, 1957) present in many areas of life; when an artist’s work does not always materialize in the form of an art piece; while the art itself is carried out in a 1:1 scale, instead of generating models for situations and things. 
How does one measure the coefficient of art in a device which collects fog and supplies water to inhabitants of a desert in Chile? How much art is there in the collaboration of a Turkish beekeeper with a beehive during the production of psychoactive honey? But another question is really perplexing: is there more art within or outside the walls of the museum? 

Situational tendencies in (co)operative practices – on modes of de-regulation, agencies and their futures

Public lecture by Ludwig Kittinger, Ana de Almeida and Phelim McConigly Situational tendencies in (co)operative practices – on modes of de-regulation, agencies and their futures” | The 6th International Symposium Curating Exchange | Spaces, Functions, Fictions and Other Commons | organized by press to exit project space | 12 May 2017, Social Center “Dunja”, Skopje, 20:00 – 22:00 h

After a short introduction of <dienstag abend>, the lecture is reflecting on a work realized at the European Capital of Culture Wroclaw 2016 focusing on the social impacts of political decision making on works in public space and thereby on the role of affective information.
We will introduce a partner initiative, The Atanas Petrov Foundation and its ongoing project at the Medical Museum Pleven, Bulgaria, focusing on modes of existence of that space. The lecture will be closed by reviewing forms of the situational and its associations to site-specificity.

Bubbles, Foam and Seas

Public lecture with Mauro Gil-Fournier: “Bubbles, Foam and Seas” | The 6th International Symposium Curating Exchange | Spaces, Functions, Fictions and Other Commons | organized by press to exit project space | 12 May 2017GEM Club, Skopje, 19:00 – 21:00 h

As described by Mauro Gil-Fournier, an architect and co-founder of architectural studio SIC | VIC from Madrid: As a collective, we want to place a nonlinear history of dynamics that are currently occurring in many of our cities under 3 different states. Citizen bubbles, such as the appearance and disappearance of citizen organizations and the creation of networks between them. The foams or states of complexity that arise when the bubble ecosystem has been created. The seas, as a transition-articulation between established models. These dynamics are not progressive or evolutionary in a linear fashion; Occur simultaneously in the city. They form a system with strong interactions and feedbacks between the components of the system. The non-linear history that we want to have here, with its attractors and its bifurcations, create dynamics that in the present case have a key factor: their situated character. We will explain through our work and development with the city, what makes Madrid today a prototype of citizen innovation and urban transformation.

Fictions and the Spaces I Inhabit and Small Victories

Presentation by Klelija Zivkovic: “Small Victories”, Dorotej Neshovski “Fictions and the Spaces I Inhabit” and meeting with Ludwig Kittinger, Ana de Almeida and Phelim McConigly(<dienstag abend> collective) | The 6th International Symposium Curating Exchange | Spaces, Functions, Fictions and Other Commons | organized by press to exit project space | 10 May 2017, Social center Dunja, Skopje at 20:00 h

“Small Victories” by Klelija Zivkovic is a project about archiving the changes in the city of Skopje through using personal experience as an artifact. The project aims to explore the relationship of the citizens to their city and utilize their perspective as a unique document that tells a story of a history that is being replaced and re-fabricated. 

Dorotej Neshovski’s presentation: “Fictions and the spaces I inhabit” gives an insight into the research interests of the artist regarding the relationship “individual-gallery-institution” and the array of potential readings into the ephemeral versus permanent, public versus institutional, virtual versus physical gallery space while creating a so-called “invisible works.”

Ludwig Kittinger, Ana de Almeida and Phelim McConigly will introduce us with the idea of their site-specific workshop titled “dienstag abend No. 86 “and the way in which interested parties will be involved in it.

As described: “dienstag abend No. 86” is a workshop about situations, interventions and interferences. We want to share the myriad of processes that have come to define how <dienstag abend> takes place through different events, exhibitions and editions. For it we invite our guests to find a situation, to intervene on it and to receive back new interventions and interferences that might take place upon their own work. In our collective practice, a situation may be a way of making our surroundings intelligible to ourselves after an individual reading of the moment. Embracing misunderstandings and errors, these readings fuel ontology of feedback loops and their contingent outcomes, enabling a situational understanding of space instead of an exclusively representative one.